Podmínky použití

Přístup na webové stránky (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání našich webových stránek předpokládá, že s těmito pravidly bezvýhradně souhlasíte v plném znění. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, měli byste tyto stránky neprodleně opustit.

Autorská práva

Jediným a výhradním majitelem autorských práv k obsahu těchto webových stránek
je společnost: NeoFlow Group s.r.o., se sídlem Na Hřebenkách 850/130, Smíchov,
150 00 Praha 5, IČ: 081 25 040 (dále jen „provozovatel“). Veškerý obsah je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy
České republiky. Publikování, redistribuce nebo jiné šíření obsahu nebo jeho části
je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu majitele autorských práv.

Není-li výslovně stanoveno jinak, jste oprávněni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů na nich obsažených, a to výlučně pro osobní potřebu a neziskové účely. Není však povoleno odstraňovat jakékoli informace o autorských právech anebo další poznámky uvedené v materiálech, jež si vytisknete nebo jejichž kopie si pořídíte.

Souhlasíte, že nebudete jiným způsobem pozměňovat, upravovat, kopírovat, vystavovat ani přenášet žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média.
Dále souhlasíte, že nebudete prodávat, vysílat ani distribuovat žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média, včetně přemístění materiálů na jinou stránku a jejich zpřístupnění on-line, nejsou-li tyto materiály označeny k takovému použití.

Ostatní loga a ochranné známky použitá na těchto stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, výhradním majetkem společností, na které odkazují a/nebo o kterých se zmiňují.

Vámi poskytnuté materiály

Odesláním libovolných materiálů do kterékoliv aplikace provozovatele či přímo provozovateli, například e-mailem nebo prostřednictvím formulářů umístněných
na stránkách provozovatele, stvrzujete že:

 • materiál nebude obsahovat žádné věci, které jsou nezákonné nebo jsou jinak nevhodné k uveřejnění;
 • použijete rozumné úsilí k prohlédnutí a odstranění jakýchkoliv virů nebo jiných narušujících či destruktivních mechanismů před odesláním jakéhokoliv materiálu;
 • máte neomezené právo poskytnout provozovateli tyto materiály a provozovatel můžeme uveřejnit tyto materiály zdarma a/nebo jakékoliv v něm popsané pojetí můžeme začlenit
  do svých produktů bez vystavení se jakéhokoliv rizika odpovědnosti nebo závazků vůči vám nebo třetí straně;
 • souhlasíte, že provozovatel může volně a neomezeně nakládat s vámi odeslaným materiálem a souhlasíte provozovatele odškodnit, pokud jakákoliv třetí strana podnikne kroky proti provozovateli v souvislosti s materiálem, který jste provozovateli odeslali.

Pokud poskytnete v souvislosti s využíváním služeb webových stránek provozovatele
své názory, příspěvky či připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytujete tím provozovateli následující práva k těmto výsledkům vaší činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen příspěvky):

 • používat,
 • upravovat,
 • předávat,
 • publikovat,
 • sublicencovat,
 • přenášet jakékoli takové komunikace,
 • vytvářet z nich odvozená díla,
 • sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích
  práv udělených ve vztahu k těmto příspěvkům.
  Na základě předání těchto příspěvků nevzniká provozovateli povinnost tyto příspěvky jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek a aplikací.

Za poskytnutí oprávnění provozovateli k příspěvkům nenáleží poskytovateli úplata. Honorářem se v tomto případě rozumí strojový čas serveru, technologie k prezentování, diskový prostor a další hardwarové prostředky, které provozovatel vyhradil pro tyto příspěvky a pomocí nichž mohou ostatní uživatelé Internetu příspěvky shlédnout, hodnotit jejich obsah a dále s nimi libovolně pracovat.

Odpovědnost za škody

Webové stránky provozovatele mohou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které budou opraveny, jakmile budou provozovatelem odhaleny. Stránky provozovatele jsou nepravidelně aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách, a to včetně těchto pravidel, názvů, symbolů, obrázků, log a ikon nebo služeb zmíněných na stánkách provozovatele.

Provozovatel činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření virů na webových stránkách provozovatele. Nemůže je však s naprostou jistotou vyloučit, ani nemůže nést jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout použitím dat náležejících k webovým stránkám. Proto provozovatel důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení vašeho počítače před tím, než začnete stahovat a využívat jakákoliv data z webových stránek provozovatele.

V žádném případě provozovatel, jeho dodavatelé nebo zaměstnanci nejsou zodpovědní
za případné škody a to jak přímé, speciální ale i nepřímé, ani za důsledky poškození v souvislosti s přístupem nebo použitím webových stránek provozovatele a šířením informací obsažených na těchto stránkách.

Tyto webové stránky obsahují některé odkazy, prostřednictvím nichž lze opustit tyto stránky. Zařazení těchto odkazů v žádném případě neznamená, že by provozovatel obsah příslušných stránek propagoval, podporoval nebo schvaloval. Stránky třetích osob mohou obsahovat informace, s nimiž provozovatel může a nebo nemusí souhlasit. Pro užívání webových stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, mohou platit jiné podmínky užití než pro užívání stránek provozovatele.

Webové stránky provozovatele obsahují odkazy na další webové stránky, z nichž některé provozuje sám provozovatel, některé však provozují jiné subjekty. Tyto odkazy slouží k usnadnění orientace návštěvníků a vytvářejí další přístupové cesty k informacím obsaženým na dalších webových stránkách. Informace uvedené na webových stránkách třetích stran provozovatel neověřoval a není nijak odpověden za obsah na odkazovaných webových stránkách nebo za jakékoli výrobky či služby, jež mohou být nabízeny prostřednictvím odkazovaných stránek.

Reklama a reklamní sdělení

Uživatelé těchto webových stránek a ostatních webových stránek provozovatele tímto
ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím,
že registrovaným uživatelům provozovatel bude oprávněn zasílat e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách a službách, které provozovatel nabízí. Registrovaní uživatelé také souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv krátkého rozsahu obsahující informace o produktech třetích stran.

Registrovaný uživatel tímto bezvýhradně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných e-mailových zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení).

Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu – spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit oznámením provozovateli na e-mailové adrese info@neoflow.cz.
V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT.

V případě, že provozovatel zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo,
že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do systému provozovatele, odstraní provozovatel tento e-mail z databáze. Provozovatel odstraní z databáze vždy pouze dotčený e-mail, nikoliv celou skupinu e-mailů definovanou doménou druhého řádu.

Uživatel bere na vědomí, že nedílnou součástí webových stránek provozovatele je reklama inzerentů a nelze ji považovat za nevyžádanou reklamu nebo požadovat její odstranění
ze stránek.

Zrušení registrace uživatelů

Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet který:

 • byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného, či bezúplatného jinému uživateli;
 • byl vytvořen, ale do 30 dnů po vytvoření nebyl ani jednou použit;
 • slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti;
 • jehož uživatel se pokusil přihlásit pod jiným uživatelským účtem bez vědomí jiného uživatele;
 • jehož uživatel se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod poskytovaných služeb.

Závěrečná ustanovení

Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz ani celistvost webových stránek tím, že se bude nabourávat do/z cizích systémů, měnit údaje na webových stránkách ani bránit nebo omezovat přístup jiných uživatelů
na tyto stránky.

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou považovány za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám, vyjma oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákonů ČR.

Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webových stránek a služeb na nich nabízených. 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel použití stránek,
a to i bez předchozího upozornění.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto Pravidel použití stránek. Bude-li uživatel pokračovat v používání stránek provozovatele po provedení změn těchto Pravidel použití stránek, má se za to, že se změnami v těchto Pravidlech použití stránek
bez výhrad souhlasí.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb provozovatele nebo těchto Pravidel použití stránek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů, na které je uveden odkaz v hlavičce všech stránek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.